About us

This website is devoted to digital audio, with articles and pracitcal works made by students of the DIGITAL AUDIO WORKSHSOP of Audiovisual Communicaction Degree in  Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Què és l’àudio digital?

(wikipedia extract)

L’àudio digital utilitza senyals digitals per a la reproducció de so. Això inclou la conversió d’analògic a digital, la conversió de digital a analògic, l’emmagatzematge i la transmissió.

Des dels cilindres de fonògraf fins a les cassets, l’emmagatzematge i reproducció de música analògica s’han basat en els mateixos principis en què es bassa l’oïda humana. En un sistema d’àudio analògic, els sons es basen en ones físiques a l’aire, que es transformen en la representació elèctrica de l’ona, mitjançant un transductor (per exemple, un micròfon), i es desen o es transmeten.

Per a tornar a obtenir un so, es reverteix el procés, mitjançant l’amplificació i la reconversió a ones sonores físiques a través d’un altaveu. Tot i que se’n canvia la natura, les característiques fonamentals de l’ona no es canvien durant el seu emmagatzematge, transformació, duplicació i amplificació. Tots els senyals d’àudio analògics són susceptibles de rebre soroll i distorsió, degut a la presència inherent de soroll als circuits electrònics.

Gràfic que mostra la freqüència de mostreig

Gràfic que mostra la freqüència de mostreig

La cadena de l’àudio digital comença quan un senyal d’àudio analògic es converteix en senyals elèctrics (polsos digitals) en lloc de senyals electromecànics. Aquest senyal després es codifica per a prevenir qualsevol error que pogués aparèixer durant l’emmagatzematge o transmissió del senyal.